Ford + Harley Davidson F 1 Pickup + FL Panhead, Harley Davidson, 1948