Honda Civic 1.7L Transmission Engine Motor (Fits 2003 Honda Civic