19 5 inch Vision Hauler Dually Chrome Wheel Rim 8x6 5 GMC C 2500 C 3500