94 Kawasaki KE100 Ke 100 Engine Motor Crankcases Crank Cases