02 Kawasaki Prairie 650 KVF 4x4 Rear Engine Motor Cylinder 700