Lightning Bolt Movie 13" White Soft Super Dog Lying Plush Toy