Vtg Small 5" Fenton Milk Glass Hobnail Trumpet Bud Vase