Original Bobby Jack Got Monkey? Medium Baby Doll T shirt