Wilton Cake Pan Double Tier Round (2105 1400, 1986)