OEM LEXUS SC430 PVD CHROME WHEEL RIM PERMACHROME 74160 OUTRIGHT