Super Mario Bros. Nintendo Wii 6 Inch Plush Pink Yoshi