Brody Teddy Bear Stuffed Animal Plush Toy Gund Cream White Floppy Soft