Stamford Newage Gen Type 184G 33KW 1 Phase 120/240V PTO Generator