BOYDS BEARS Sarah Beth Jodibear PLUSH Retired 9200004