BRIDAL PROM SILVER RHINESTONE Stephanotis HAIR PIN