HUBLEY POPEYE PATROL HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TOY 28