DEPRESSION BLACK AMETHYST GLASS ASHTRAY wMATCH HOLDER