85 87 CHEVY CHEVROLET FULL SIZE PICKUP fullsize RADIATOR TRUCK, 6cyl