12 Vickerman A893690 Flocked White Spruce Flocked White on White Christmas Tree