Safety green, Krylon Safety and OSHA Spray Paint 2012