Honda K20/k24 Hybrid Engine No Bra, Warning decal, sticker