Chevy Silverado C1500 Pickup Truck 6276 AMT 125 Model Kit SEALED