22" Elite Carnal Wheel Tire Tis Lexani FOOSE Dub 24