26 NEW GIOVANNA KING 6 WHEEL & TIRE TIS MOZ LEXANI 24